Biznes

gospodarka oraz finanse

  • rp_gospodarka32.jpg

    Kalkulacje

    Same kalkulacje ekonomicznego sensu współpracy ze światem zewnętrznym dalekie są od jednoznaczności. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że opłacalność poszczególnych specjalizacji międzynarodowych ulega stałym zmianom, niejednokrotnie nawet bardzo szybkim. Większość krajów — zwłaszcza słabszych ekonomicznie — nie jest przy tym w stanie dostatecznie elastycznie dostosowywać się do zmiennych warunków światowych, i szuka względnej stabilizacji raczej w działaniach obronnych, niż w popieraniu ekspansji na trudne rynki konkurencyjne. Również dlatego, że sprzeczność między efektami krótkoterminowymi a długofalowymi utrudnia operowanie prostymi, wyraźnymi[...]

Inwestycje

Posted by admin On Styczeń - 15 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia3.jpg

Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ekspansja monopoli ponadnarodowych doprowadziły do sytuacji, w której produkcja zagraniczna tych monopoli stała się większa od eksportu firm krajów macierzystych. W skali całego świata kapitalistycznego już w 1971 r. na łączną sumę eksportu w wysokości 311,9 mld dolarów przypadało 330 mld dol. (105,7%) produkcji „międzynarodowej”. Ponadnarodowe korporacje amerykańskie wytwarzały w tym roku za granicą prawie 4 razy więcej niż wynosił amerykański eksport, brytyjskie ponad 2 razy więcej (48 mld dol. produkcji i 22,4 mld dol.[...]

Gmina i UP

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes21.jpg

Gmina, współdziałając z rejonowymi urzędami pracy, może udzielać pomocy mającej na celu ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny. Pomoc ta udzielana w naturze polega na udostępnianiu maszyn i narzędzi pracy na podstawie umowy użyczenia określonej Kodeksem cywilnym dla zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym prace. Może mieć także postać pieniężną w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nie oprocentowanej pożyczki, na podstawie umowy określającej warunki jej udzielenia, spłaty i zabezpieczenia. Pożyczka taka może być umorzona w całości lub części, jeżeli[...]

Fundusz rehabilitacji

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka17.jpg

Ustawa utworzyła stanowisko Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako fundusz celowy wyposażony w osobowość prawną. Dochodami Funduszu są wpłaty zakładów pracy, dotacje z budżetu Państwa, dochody z oprocentowania, dywidend i działalności gospodarczej, a wydatki są przeznaczone na finansowanie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z dotacji Funduszu mogą korzystać również zakłady podejmujące produkcję (usługi) w zakresie wyrobów ortopedycznych i protetycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,[...]

Formy pomocy

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia3.jpg

Formy pomocy w naturze są bardzo zróżnicowane i organizowane w zależności od potrzeb i możliwości ich realizacji. W stosunku do świadczeń pieniężnych w przepisach prawnych są mniej szczegółowo regulowane. Wynika to z ich charakteru, który w ujęciu roszczeniowym prawa jest mniej uchwytny i trudniej wymagalny, nie zawsze dający się wyegzekwować. Dlatego też w doktrynie prawa zajmowano się nimi jedynie marginalnie, traktując je często jedynie jako czynności faktyczne (nieprawne) organów administracji określanej jako świadcząca. Prawo zakreśla ramy działania tych organów, które[...]

Emisja neutronow

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse23.jpg

Emisja neutronów zachodzi z prędkością 5-10 ns, a więc jest wystarczająca do zainicjowania reakcji rozszczepienia. Fizyczna realizacja inicjatora była inna dla metody działa, a inna dla metody implozji. W metodzie działa polon oraz beryl były rozdzielone i związane odpowiednio z pociskiem oraz celem. W metodzie implozji natomiast inicjator stanowiła odpowiednio wykonana mieszanina berylu z polonem, umieszczona centralnie w masie plutonu. Całość stanowiła kulę o średnicy 2 cm i masie 7 g, przy czym polonu było 11 mg o aktywności 18,5[...]

Eksplozja Trynity

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca7.jpg

Wiejący podczas eksplozji Trinity wiatr przeniósł promieniotwórczą chmurę w kierunku północno-wschodnim, jednak znaczący opad promieniotwórczy nie przekroczył odległości 20 km. W związku z tym przeprowadzono ewakuację mieszkańców z kilku osad położonych na drodze tej chmury, oddalonych 30 km od punktu zero. Sam ślad opadu miał szerokość 50 km i rozciągał się na odległość ok. 160 km od punktu zero. Lokalne środki masowego przekazu musiały podać dla uspokojenia okolicznej ludności, iż miał miejsce wybuch środków konwencjonalnych w jednej z wojskowych baz.[...]